Yazım Kuralları

Yazım Kuralları

Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi’ne gönderilen yazılar başka bir yerde yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Yayımlanmak üzere kabul edilen tüm yazıların, her türlü ortamda yayın hakları Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi’ne geçmektedir. Dergide yayınlanan makalelerdeki görüşler, tamamen yazarın sorumluluğunda olup, dergi üzerinde hiçbir bağlayıcılığı yoktur.

1.Sayfa düzeni, kağıt boyutu genişlik 16,5 cm, yükseklik 24 cm olacak şekilde düzenlenmelidir (Bu düzenleme için; Sayfa Düzeni – Kenar Boşlukları – Özel Kenar Boşlukları – Kağıt)

2. Yazılar A4 boyutlu sayfaya yazılacak, metin içi sayfa kenar boşlukları: Sol: 2 cm, Sağ: 2 cm, Üst: 2,5 cm, Alt: 2,5 cm ve metnin tamamı başlıklar dahil 1 satır aralığı olacaktır. Paragraflar arasında boşluk (enter) verilmeyecek, bunun yerine hem önce hem sonra 6nk aralık bırakılacaktır. Bu düzen, şekil, grafik, tablo ve benzeri için de geçerlidir.

3. Makale özeti 9 puntoda, en fazla 250 kelime olacak şekilde yazılmalıdır.

4. Tüm başlıklar ve metin 10 puntoda ve tek satır aralığında yazılacaktır.

5. Yazı tipi olarak Palatino Linotype tercih edilmelidir ve tüm metin iki yana yaslı olarak yazılmalıdır. Paragraf girintisi 1 cm olarak ayarlanmalıdır.

6. Sayfa altında verilen dipnotlar ile tablo, grafik, şekil ve benzeri kaynaklar ise 9 punto olacaktır.

7. Metin sayfa sınırı 25 sayfa olarak belirlenmiştir. Sayfa numarası ilk sayfadan başlayarak verilecektir.

8. Kaynak gösterimi APA yöntemi olarak belirlenmiştir.

9. Yazıda yer alan konu başlıkları 1,2,3,… gibi rakamlarla, alt başlıklarda ise 1.1, 1.2, … gibi ondalık sistem kullanılmalıdır. Tablo ve şekillerin hazırlanmasında derginin boyutları ve genel dizayn dikkate alınmalıdır. Şekillere ve tablolara başlık ve sıra numarası verilmeli ve sayfaya ortalanmalıdır. Başlıklar tabloların ve grafiklerin üstünde şekillerin ise altında yer almalıdır. Denklemlere sıra numarası verilmelidir. Sıra numarası parantez içinde ve sayfanın en sağında bulunmalıdır.

10. Özet, Abstract ve Giriş bölümlerinin her biri yeni sayfalarda başlayacak şekilde hazırlanmalıdır.

11. Giriş, sonuç ve kaynakça başlıkları büyük harflerle sola dayalı biçimde yazılmalı, ve bu başlıklara numara verilmemelidir. Numaralandırma işlemi girişten sonraki ilk başlıkla başlayarak verilecektir. Girişten sonraki tüm başlıklar sadece kelimelerin ilk harfleri büyük olacak şekilde yazılmalıdır.

12. Makale herhangi bir tezden veya başka bir bilimsel çalışmadan türetilmişse, makalenin ilk sayfasında makale başlığına dipnot olarak gösterilmelidir.

13. Yazarlar makalelerini iThenticate veya Turnitin gibi benzerlik programları ile analiz etmeli ve analiz raporunu sisteme yüklemelidir. İntihal oranının %20'nin altında olması beklenmektedir.

14. Makalelerin jel kodları özet ve abstract bölümünün sonuna mutlaka yazılmalıdır.Kaynakça Yazımı

Diğer yayınlara yapılan atıflar APA tarzında olmalı ve eksiklik, doğruluk ve tutarlılık açısından dikkatlice kontrol edilmelidir. Metindeki yayınlara atıf şu şekilde yapılmalıdır: ilk yazarın soyadı, yıl ve sayfa (Kaya, 2019:19) iki yazarlı ise arada ve ile (Kaya ve Yılmaz, 2018:15) ikiden fazla yazarlı ise ilk yazar ve diğerleri olarak (Kaya ve diğerleri, 2018:15). Aynı yazar(lar)ın birden çok çalışmasına gönderme yapılıyorsa; (Dupeyras ve MacCallum, 1992/a: 5-8; 1999/b: 112) şeklinde olmalıdır. Makalenin sonunda alfabetik sıraya göre bir kaynakça listesi verilmelidir.

Tek yazarlı kitap
Sulliva, Do. O., Unvin, D. J. (2003), Geographic Information Analysis, John Wiley and Jons, Inc, New Jersey

Tek yazarlı makale
Johnson, M., P. (2001), “Decision Support for Family Reloation decision under the Section 8 Housing Assistance Program Using Geographic Information Systems and the Analytic Hierarchy Process”, Fannie Mae Foundation, Journal of Housing Research, Vol.12, No. 2: 277-306

Çok yazarlı makale
Allen, N. J., ve Meyer, J. P. (1990). The measurement and antecedents of affective, continuance, and normative commitment to the organization, Journal of Occupational Psychology, Vol.63, No.1: 1-18.

İnternet Kaynakları
Yazar Soyadı, A., Eser Adı, http://www.tuik,gov.tr/, (Erişim Tarihi)