SON DÜZENLEMELER IŞIĞINDA İHRACATTA KDV’NİN İADESİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

Osman Nuri Şahin

Özet


KDV (Katma Değer Vergisi) üretim ve tüketim zincirinin her aşamasında, malların ve hizmetlerin satışından alınan ve vergi indirimine imkan tanıyarak değer artışı esasını benimsemiş, çok aşamalı ve genel bir satış vergisidir. Bir ülkenin kalkınmasında dış ticaretin önemi büyüktür. Ulusal geliri artırmak ve iktisadi gelişmeyi sağlamak için ihracatı ve yatırımları teşvik edici kararlar alınmakta ve ilgili kanunlara istisna ve diğer teşvik edici hükümler konulmaktadır. Bu amaçla, ihraç edilecek iktisadi unsurun vergiden arındırılması yoluna da gidilebilmektedir. Bu arındırma mal ve hizmet ihracatına yönelik KDV’nin iadesi şeklinde olmaktadır. 2014’te yapılan son düzenlemeyle birlikte KDV iadelerine ilişkin daha önceden yayınlanan 123 tebliğ tek bir tebliğ altında toplanmış ve son halini almıştır.
Bu çalışma dört bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde ihracat ve KDV kavramlarına birlikte değinilmekte, ikinci bölümde doğrudan ihracata ilişkin kısa bilgiler verilmekte, üçüncü bölümde ihraç kayıtlı mal satışı ile ilgili bilgiler yer almakta ve son bölümde de konu ile ilgili muhasebe uygulamalarına yer verilmektedir.
Anahtar Kelimeler: İhracat, KDV, İade, Doğrudan İhracat, İhraç Kayıtlı Satış
JEL Kodları: M10, M40, M41

Tam Metin: PDF


Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi