İSTİHDAM OLASILIĞINI BELİRLEYEN FAKTÖRLERİN ETKİSİ KADIN VE ERKEKLERDE AYNI MI? 2004 VE 2013 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETLERİ ÜZERİNDEN BİR ANALİZ

Taylan Akgül, Hilmi Etci

Özet


Bilindiği üzere kadınlar ve erkekler arasında ücret, işgücüne katılım oranı, işsizlik oranı, istihdamın sektörel dağılımı, istihdam statüsü gibi birçok işgücü piyasası göstergesi açısından farklılıklar bulunmaktadır. Bu farklılıkların birçok iktisadi, sosyolojik, kültürel, hukuki ve politik nedenleri bulunmaktadır. Bu çalışmada eğitim, yaş, medeni durum gibi bireylerin istihdam edilme olasılıklarını etkileyen faktörlerin gücünün cinsiyetler arasında farklılık gösterip göstermediği sorusunun yanıtlanabilmesi amacıyla 2004 ve 2013 Hanehalkı İşgücü Anketi mikro veri setleri kullanılarak söz konusu açıklayıcı değişkenlerin gücü her iki cinsiyet için test edilmiştir. Bu amaçla standart lineer bir probit modeli STATA istatistik programı kullanılarak yaklaşık 600 bin gözlemden oluşan veri setine uygulanmış ve sonuç olarak başta eğitim ve medeni durum olmak üzere hemen hemen tüm açıklayıcı değişkenlerin katsayılarının cinsiyetler arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Sosyal politikalar ve/veya işgücü piyasası politikalarında kaynakların verimli kullanılabilmesi, istenen sonuçların elde edilebilmesi açısından niceliksel ve ampirik çalışmaların bulunması önem arz etmektedir. Anahtar Kelimeler: İstihdam Olasılığı, Probit Modeli, Cinsiyetler Arası Farklar, Hanehalkı İşgücü Anketi Jel Kodları: J71, J21, J82

Tam Metin: PDF


Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi