YOKSULLUKLA MÜCADELEDE SOSYAL KORUMA HARCAMALARI: AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Erol Solmaz, Mehmet Avcı

Özet


ÖZETAvrupa Birliği ülkelerinde sosyal koruma harcamalarının yoksulluğun azaltılması üzerindeki etkisinin araştırıldığı bu çalışmada yoksulluk oranları toplam yoksulluk, kadın yoksulluğu, 65 ve üzeri yaştaki bireylerde yoksulluk ve işsiz bireylerde yoksulluk özelinde ele alınmıştır. Çalışma sonuçları bir bütün olarak değerlendirildiğinde sosyal koruma harcamalarının GSYH içindeki payı arttıkça yoksulluk oranlarının ters yönde etkilendiği bulgusuna ulaşılmıştır. Bu ters yönlü ilişki, 65 ve üstü yaştaki bireyler ile işsiz bireylerdeki yoksulluk oranlarında daha güçlüdür. Bununla birlikte Almanya, Slovenya, Danimarka, İngiltere ve İtalya’nın göreli olarak daha fazla sosyal koruma harcaması yapmış olmalarına rağmen 65 ve üstü yaştaki bireyler ile işsiz bireylerdeki yoksulluk oranlarını düşürmede başarısız oldukları görülmektedir. Elde edilen bu sonuç, bu ülkelerde izlenen sosyo-ekonomik politikaların ve gerçekleşen sosyal fonksiyonlarının amaçlarına tam olarak hizmet etmediğini göstermektedir.Anahtar Kelimeler: Yoksulluk, Sosyal Koruma Harcamaları, Yoksullukla Mücadele, Avrupa BirliğiJel Kodları: I38, E62,H20,H24

Tam Metin: PDF


Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi