SOSYAL DEVLET ANLAYIŞININ YEREL KARŞILIĞI: SOSYAL BELEDİYECİLİK VE TEMEL SORUNLARI

Aysun Yılmaztürk, Tahsin Güler

Özet


ÖZET1970’li yıllarda ortaya çıkan, 1980’li yıllarda etkisini iyice hissettiren küreselleşme olgusu, neo-liberal politikalar, devletin küçültülmesi anlayışı sosyal ve ekonomik politikalarda değişime yol açmış, sosyal devlet anlayışı erozyona uğramıştır. Merkezi hükümetin rol ve fonksiyonlarının sınırlanması, yerel yönetimlerin kentlerde ciddi aktörler olarak ortaya çıkması, belediyelerin sosyal sorunların çözümünde daha fazla görev ve sorumluluk almaya başlaması sonucunda, sosyal devletten doğan açığı kapatmaya yönelik programlara dayanan sosyal belediyecilik anlayışı gelişmiştir.Çalışmanın amacı, çizilen tarihsel çerçevenin ardından sosyal devlet anlayışında görülen değişimin Türkiye’de sosyal belediyecilik üzerindeki etkilerini incelemek, yaşanan sorunlara ve çözüm önerilerine değinmektir.Anahtar Kelimeler: Sosyal Devlet, Sosyal Politika, Sosyal BelediyecilikJel Kodları: H10, H70

Tam Metin: PDF


Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi